رمانیک | نویسندگی آنلاین و انتشارات مجازی

آموزش آرایه استعاره

?اگر حس کنید دوستتان که قدی بلند دارد به نردبانی شبیه است و بگوییداردشیر مانند نردبان است.)از تشبیه استفاده کرده اید.

?حال اگر بخواهیدکنی زیاده روی کنید و به جای اردشیر از کلمه نردبان استفاده کنید،ازاستعاره استفاده کرده اید؛مثلا وقتی که اردشیر وارد کلاس میشود بگوییدنردبان آمد.).

?به نمونه های زیر توجه کنید:

✔اردشیر که در درازی مانند نردبان است،آمد.((تشبیه با ذکر تمام ارکان))

✔اردشیر که مانند نردبان است،آمد.

((تشبیه با حذف وجه شبه))

✔اردشیر که در درازی نردبان است،آمد.((تشبیه با حذف ادات تشبیه))

✔اردشیر که نردبان است،آمد.((تشبیه با حذف وجه شبه و ادات تشبیه))

✔اردشیرِ نردبان آمد.((اضافه تشبیهی))

✔نردبان آمد.((استعاره))

?استعاره به معنای به کار رفتن یک واژه یا ترکیب است به جای واژه یا ترکیبی دیگر،بر مبنای شباهت آن ها؛یعنی بنیان استعاره تشبیه است.


? استعاره بر دو نوع است:

? استعاره مصرحه: اگر از میان ارکان تشبیه تنها مشبه به حاضر باشد با  استعاره مصرحه سر و کار داریم،به بیان دیگر  هر گاه به دلیل شباهتی که بین دو چیز حس می‌کنیم  نام دومی را به جای اولین به کار ببریم یعنی مشبه به به جای مشبه به کار ببریم از استعاره مصلحه استفاده کرده‌ایم.

مثلاً اگر  فکر کنیم:لب کسی لعل سرخ است و بگوییم به جای خنده بر لبش نشست یا اگر فکر می‌کنیم صورت کسی مثل گل است و ناخنش مثل فندق: با فندق گلش را خراشید و مقصود این باشد که با ناخن صورتش را خراش داد از استعاره مصرحه استفاده کردیم

مثال:

سرش را تکان داد و شب روی شانه هایش ریخت.

? توضیح: در اینجا شب استعاره از مو است نویسنده ابتدا در ذهن خود مو را به شب تشبیه کرده و بعد شب را به جای مو آورده است.


برای خواندن ادامه آموزش وارد لینک زیر شوید.

آموزش آرایه استعاره


نظر دادن

اون پشت توی انجمن رمانیک کلی آدم فعال دنبال اهداف نویسندگیشون در حال فعالیت هستن!
!تو هم میتونی به جمعشون ملحق شی و بهترین خودت رو بسازی!