انجمن رمان نویسی رمانیک | دانلود رمان

دانلود مجموعه کتاب های ارباب حلقه ها Lord Of The Rings Ebook

تنها مقام رسمی واقعی در شاير آن زمان، شهردار مايکل دلوينگ(يا شاير) بود که هر هفت سال يک بار در بازار مکاره ای که هر ساله، نيمه تابستان در بلندی های وايت واقع در ليت برگزار می گرديد، انتخاب می شد. اما تقريبا...

دلنوشته تلاش من| پانیک کاربر انجمن رمانیک

نام اثر: تلاش من نویسنده: پانیک315 مقدمه: سرکوب شدن را نیاز ندارم؛ اعتماد می‌خواهم اعتماد! کوچک که بودم، خیلی سرکش و بی‌پروا بودم همانند گنجشکی که رویای شاهین شدن را داشت. سرکوبم کردند. با تمسخر (یک دختر بچه...

دسته - حماسی