انجمن رمان نویسی رمانیک | دانلود رمان

دلنوشته صوتی پر از احساس تلخم | mahdie کاربر انجمن رمانیک

نام دلنوشته صوتی: پر از احساس تلخم

نام نویسنده: مهدیه.م

ژانر: غمگین

مقدمه:

پارت یک:

پارت دو:

پارت سه:

پارت چهار:

پارت پنج:

پارت شش:

پارت هفت:

پارت هشت:

پارت نه:

پارت ده:

پارت یازده:

پارت دوازده:

پارت سیزده:

پارت چهارده:

پارت پانزده:

پارت شانزده:

پارت هفده:

پارت هجده:

پارت نوزده:

پارت بیست:

پارت بیست و یک:

پارت بیست و دو:

پارت بیست و سه:

پارت بیست و چهار:

پارت بیست و پنج:

پارت بیست و شش:

پارت بیست و هفت:

پارت بیست و هشت:

پارت بیست و نه:

پارت سی:

پارت سی و یک:

پارت سی و دو:

پارت سی و سه:

پارت سی و چهار:

پارت سی و پنج:

پارت سی و شش:

پارت سی و هفت:

پارت سی و هشت:

پارت سی و نه:

پارت چهل:

پارت چهل و یک (پایانی):


نظر دادن