انجمن رمان نویسی رمانیک | دانلود رمان

◾️شعر: ای عشق — ◾️شاعر: فریدون مشیری

◾️ای عشق
◾️شاعر: فریدون مشیری
🎼موسیقی: یوهان سباستین باخ

 


نظر دادن