انجمن رمان نویسی رمانیک | دانلود رمان
ارباب حلقه‌ها

دانلود مجموعه کتاب های ارباب حلقه ها Lord Of The Rings Ebook

تنها مقام رسمی واقعی در شاير آن زمان، شهردار مايکل دلوينگ(يا شاير) بود که هر هفت سال يک بار در بازار مکاره ای که هر ساله، نيمه تابستان در بلندی های وايت واقع در ليت برگزار می گرديد، انتخاب می شد. اما تقريبا تنها وظيفهً شهردار اين بود که رياست جشن ها را که در روزهای تعطيل شايد در فواصل معين برگزار می شد عهده دار شود. . اما دفاتر رئيس پست و سرداروغه تحت نظارت مقام شهرداری بود و از اين رو وی مديريت خدمات پيام رسانی و نگهبانی را نيز برعهده می گرفت. اين دو، تنها خدمات عمومی موجود در شاير بودند و پيام رساان در اين ميان سرشان شلوغ تر از همه بود. همه هابيت ها خواندن و نوشتن نمی دانستند اما آنان که نوشتن بلد بودند، پيوسته به دوستان يا مجموعه ای از خويشاوندان که در فاصله ای دورتر از يک قدم زدن بعد از ظهر مسکن نداشتند، نامه می نوشتند .

 

 

لینک دانلود کتاب اول – زبان فارسی: Lord Of The Rings Ebook 1 

لینک دانلود کتاب دوم – زبان انگلیسی: Lord of the Rings – 02 – The Two Towers – J. R. R. Tolkien

لینک دانلود کتاب سوم – زبان انگلیسی: Lord of the Rings – 03 – The Return of t – J. R. R. Tolkien

لینک دانلود کتاب چهارم – زبان انگلیسی: Lord Of The Rings Ebook4

 

 


نظر دادن