. . .

حسین پناهی

  1. Miss Nili

    شعر اشعار حسین منزوی

    ای ب×و×س×ه ات شـ×ر×ا×ب و ، از هر شـ×ر×ا×ب خوش تر ساقی اگر تو باشی ، حالم خراب خوش تر بی تو چه زندگانی ؟ گر خود همه جوانی ای با تو پیر گشتن ، از هر شباب خوش تر جز طرح چشم مستت ، بر صفحه ی امیدم خطی اگر کشیدم ، نقش بر آب خوش تر خورشید گو نخندد ، صبحی تتق نبندد ای برق خنده هایت ، از آفتاب خوش تر هر فصل از...
  2. Telma _<

    جملات بیاد ماندنی از حسین پناهی

    اینجا در دنیای من گرگ ها هم افسردگی مفرط گرفته اند دیگر گوسفند نمی درند به نی چوپان دل می سپارند وگریه می کنند..
بالا پایین