مدال‌ها

خاص قابل درخواست نیستند.
موسس رمانیک
این مدال به موسس رمانیک اهدا می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 1
مدیرکل رمانیک
این مدال به مدیریت کل رمانیک اهدا می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 3
معاون رمانیک
این مدال به معاون رمانیک اهدا می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 1
فرازین رمانیک
این مدال به فرازین رمانیک اهدا می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 3
گل رز
این نشان جهت تشکر از کاربران، از سوی مدیران ارشد اهدا می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 10
مدال‌های مربوط به مقام‌های کاربری
مدال VIP
به کاربران دارای اشتراک VIP اهدا می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 2
مدال رمانیکی‌نویس
پس از تایپ حداقل سه رمان اختصاصی فعال و پنج رمان انتشاریافته به کاربر اهدا می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 0
مدال نویسنده ویژه
پس از تایپ فعال دو اثر و انتشار ده اثر به کاربر اهدا می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 0
مدال نویسنده
پس از انتشار حداقل ده اثر به کاربر اهدا می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 1
مدال دل‌نویس
پس از انتشار حداقل ده دلنوشته اختصاصی به کاربر اهدا می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 1
مدال شاعر
پس از انتشار پنج مجموعه شعر به کاربر اهدا می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 0
مدال بخشدار
طبق صلاحدید مدیران ارشد به کاربران دارای مقام بخشدار اهدا می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 3
مدال مدیر تالار
طبق صلاحدید مدیران ارشد به کاربران دارای مقام مدیر تالار اهدا می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 14
مدال بازرس
این مدال پس از تایید مدیر پلیس، به کاربران دارای رنک بازرسی اهدا می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 7
مدال آموزگار
این مدال پس از تایید بخشدار بخش آموزش، به کاربران دارای رنک آموزگار اهدا می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 3
مدال مترجم
این مدال پس از تایید مدیر مترجم، به کاربران دارای رنک مترجم اهدا می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 2
مدال گوینده
این مدال پس از تایید مدیر گویندگی، به کاربران دارای رنک گویندگی اهدا می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 4
مدال جلدزن
این مدال پس از تایید مدیر جلدزنی، به کاربران دارای رنک جلدزن اهدا می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 4
مدال ویراستار
این مدال پس از تایید مدیر ویراستار، به کاربران دارای رنک ویراستاری اهدا می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 3
مدال نگارگر
این مدال پس از تایید مدیر نگارگر، به کاربران دارای رنک نگارگر اهدا می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 0
مدال منتقد
این مدال پس از تایید مدیر نقد، به کاربران دارای رنک منتقد اهدا می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 4
مدال ناظر
این مدال پس از تایید سرپرست نظارت، به کاربران دارای رنک نظارت اهدا می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 6
مدال ادیتور
این مدال پس از تایید مدیر ادیت، به کاربران دارای رنک ادیتور اهدا می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 2
مدال‌هایی بر حسب تعداد ارسالی کاربر
مدال کاربر فعال
این مدال، پس از یک هفته، به کاربرانی با حداقل ۷۰ ارسالی در روز اهدا می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 11
مدال همت
به کاربرانی با حداقل ۱۵۰ ارسالی در روز اهدا می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 5
مدال پشتکار
به کاربرانی با بیشتر از پنج هزار ارسالی اهدا می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 1
مدال‌هایی بر حسب تعداد پسندها
مدال محبوب
پس از دریافت دو هزار پسند به کاربر اهدا می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 29
مدال مشهور
پس از دریافت شش هزار پسند به کاربر اهدا می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 5
حاصل تلاش کاربران
رتبه اول
به کاربرانی که رتبه اول مسابقات انجمن را کسب کنند اهدا می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 11
رتبه دوم
به کاربرانی که رتبه دوم مسابقات انجمن را کسب کنند اهدا می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 4
رتبه سوم
به کاربرانی که رتبه سوم مسابقات انجمن را کسب کنند اهدا می‌شود.
مجموع مدال‌ها: 2
مدال تلاش
این مدال به کاربرانی که طی دو هفته، بالاترین ارسالی را داشته باشند، اهدا میشود.
مجموع مدال‌ها: 17
انتصابی در صورت صلاح دید تیم اصلی داده می شوند
مدال وفاداری
این مدال به کاربران وفادار انجمن اهدا می‌گردد.
مجموع مدال‌ها: 4
مدال افتخار
این مدال به کاربران افتخاری انجمن اهدا می‌گردد.
مجموع مدال‌ها: 0
مدال حامی
این مدال به کاربران حامی و قدیمی انجمن اهدا می‌گردد.
مجموع مدال‌ها: 3
مدال اخلاق
درخواست میسر نیست، طبق صلاحدید مدیرکل اهدا میشود.
مجموع مدال‌ها: 7
مدال لیاقت
درخواست میسر نیست، طبق صلاحدید مدیرکل اهدا میشود.
مجموع مدال‌ها: 3
مدال تخصص
درخواست میسر نیست، طبق صلاحدید مدیرکل به کسانی اهدا میشود که تخصص داشته باشند.
مجموع مدال‌ها: 2
مدال قدردانی
درخواست میسر نیست، طبق صلاحدید مدیرکل اهدا میشود.
مجموع مدال‌ها: 14
مدال نشان تعهد
درخواست میسر است، پس از جذب پنج کاربر اهدا میشود.
مجموع مدال‌ها: 3
مدال اعتماد
این مدال به کاربران مورد اعتماد انجمن اهدا می‌گردد.
مجموع مدال‌ها: 11
همیار انجمن
ممنون از همیاری شما
مجموع مدال‌ها: 2
مناسبت خاص
یلدا
مناسبت شب یلدا
مجموع مدال‌ها: 20
تبریک سال 2021
این مدال به مناسبت سال 2021 از طرف مدیریت کل اهدا می‌گردد.
مجموع مدال‌ها: 16
بالا