1. Silent boy

    پزشکی بیماری وبا

    رمانیک وبا نوعی عفونت از روده کوچک است که در اثر باکتری آبزی ویبریو وبا ایجاد می شود. این باکتری ها با نوشیدن آب آلوده ، خوردن ماهی خام یا صدف به بدن وارد می شوند. ب - وبا از طریق سبزیجات آلوده منتقل می شود. سبزیجاتی که هنگام کاشت از سرگین انسان تغذیه می کنند ، بیشترین آلودگی را دارند. وبا هفت...
بالا