. . .

طاعون

  1. Silent boy

    پزشکی بیماری طاعون

    رمانیک طاعون همچنین یک بیماری عفونی مسری بین انسان و حیوانات با باکتری Yersinia pestis است. علت این بیماری پس از سالها تحقیق توسط الكساندر یرسین در انستیتو پاستور در سال 1894 کشف شد. این بیماری بسیار خطرناک در طول تاریخ بارها باعث بحران های شدید اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی شده است. از زمان های...
بالا پایین