. . .

نویسنده شدن

  1. Telma _<

    آموزش چگونه نویسنده شویم!؟ برنامه ده هفته‌ای برای نویسنده شدن

    نوشتن درمان د*ر*د بیهودگی است. -شاهرخ مسکوب اول باید بد بنویسی، تا بعداً بتوانی بهتر بنویسی. -ویلیام فاکنر هر کس هرطور که می‌خواهد و در توانش هست، می‌نویسد. -آنتون چخوف مقدمه: می‌خواهیم طی یک برنامۀ ۱۰ هفته‌ای، روش‌های تازه‌ای را برای نویسندگی مطرح کنیم که نگرش شما را نسبت به نوشتن و...
بالا پایین