. . .

علائم ایدز

  1. هدیه زندگی

    پزشکی بیماری ایدز

    اپیدمی جهانی ایدز اپیدمی جهانی ایدز و ویروس آن، با توجه به مقیاس و تأثیر ویرانگری که دارد، یک مورد اضطراری جهانی و یکی از وحشتناک ترین چالش ها را در برابر زندگی و همچنین در برابر برخورداری مؤثر از حقوق بشر تشکیل می دهد، که رشد اجتماعی و اقتصادی را در سراسر جهان تضعیف می کند و بر تمامی سطوح...
  2. زهرا بانو

    پزشکی ایدز

    5علائم شایع در ایدز
بالا پایین