حنجره

  1. |~Ava~|

    پزشکی سرطان حنجره

    از هر 100‏سرطانی که در مردان ایجاد می شود، یکی از آنها مربوط به سرطان حنجره می باشد که معمولا در سنین 55 ‏تا65 ‏سال دیده می شود. در 60 درصد موارد، سرطان در طناب های صوتی حنجره ایجاد می شود و در باقی موارد، سرطان در بالا یا پایین طنابهای صوتی ایجاد می گردد. ﺳﺮﻃﺎن ﺣﻨﺠﺮه 3-2 درﺻﺪ از ﮐﻞ ﺑﺪﺧﯿﻤﯽﻫﺎ را...
بالا پایین