. . .

مشاعره با کلمات چهار حرفی

  1. بحث و گفتگو مشاعره با کلمات چهار حرفی

    مشاعره با کلماتی که چهار حرف دارن. مثلا: کشمش ⇣ شمال اولین کلمه: فلفل
بالا پایین