. . .

درخت ماه تولد

  1. Telma _<

    سرگرمی درخت ماه تولدت چیه!؟

    فروردین:درخت بلوط اردیبهشت:درخت گردو خرداد:درخت زبان گنجشک تیر:درخت صنوبر مرداد:درخت سپیدار شهریور:درخت بید مهر:درخت فندق آبان:درخت افرا آذر:درخت موز دی:درخت راش بهمن:نارون قرمز اسفند:بید مجنون نوع شخصیتی براساس درخت ماه تولد: درخت بلوط: صفت بارزاین ماه شجاعت ونیرومندی است، شماخواستارآرامش ید...
بالا پایین