. . .

بندپایان

  1. |~Ava~|

    معرفی همه چیز راجع به بند پایان

    بَندپایان (Arthropoda) شاخه‌ای بزرگ از جانورانبی‌مهره و پریاخته هستند. شاخه بندپایان دربرگیرنده جانورانی چون حشرات، عنکبوتیان،هزارپایان و سخت‌پوستان است. فرهنگستان زبان فارسی در مصوبات تازه خود برای شاخه‌های جانداران پسوند «-تباران» را در نظر گرفته و بنا بر این شیوه بندپایان را «بندپاتباران» نیز...
بالا پایین