اشعار خیام

  1. .lara.

    شعر رباعیات خیام

    چون عهده نمی‌شود کسی فردا را حالی خوش دار این دل پر سودا را می نوش به ماهتاب ای ماه که ماه بسیار بتابد و نیابد ما را
  2. Silent boy

    شعر اشعار خیام

    رمانیک اشعار خیام: چون عهده نمی‌شود کسی فردا را حالی خوش دار این دل پر سودا را می نوش به ماهتاب ای ماه که ماه بسیار بتابد و نیابد ما را
بالا پایین