. . .

کاریزماتیک

  1. tor_anj.kh

    روان شناسی × ویژگی افراد کاریزماتیک؟!

    سلام برای این مقاله اول باید مقاله ی قانون کاریزما و ژن یا مهارت؟! رو مطالعه کرده باشید.
بالا پایین