فرستادن موضوع


برچسب‌ها را با "کاما"( , ) از هم جدا کنید یا بعد از هر برچسب "دکمه اینتر " را بزنید.

پایتخت ایران چیست ؟ (جواب : تهران)
بالا پایین