زخم های دهان

  1. |~Ava~|

    پزشکی انواع زخم های دهان

    غالبا زخم های محیط دهان توسط غشای کاذب سفید رنگی که از سطح زخم قابل برداشته شدن است پوشانده می شود . در این مبحث می خواهیم به زخم های سفید رنگی که ممکن است.
بالا پایین