انواع لوزه

  1. |~Ava~|

    پزشکی لوزه

    لوزه‌های انسان شامل لوزه های کامی ولوزه سوم (آدنویید) هستند که لوزه‌های کامی دو غده کوچک در دو سوی گلو هستند ولوزه سوم در مسیر تنفس بینی ودر محلی بنام نازوفارنکس (حلق بینی) قرار دارندواز ورود میکروب در کودکان زیر سه سال به بدن از راه دهان جلوگیری می‌کنند لوزه کودکان درمواردی بزرگ است. گاهی...
بالا پایین