. . .

چگونه یک نویسنده رمان شویم؟

  1. Telma _<

    آموزش چگونه یک نویسنده رمان شویم!؟

    چگونه نویسنده رمان شویم؟-1) در نمایشنامۀ مرغ دریایی چخوف، تریگورینِ نویسنده رو به نینا می‌کند و از رنج نوشتن این‌گونه می‌گوید: «وقتی یک نفر شب و روز به‌جز ماه به هیچ‌چیز دیگری فکر نکند، کم‌کم یک خیال ثابت، خیال ماه، تمام زندگی‌اش را دربرمی گیرد. من هم برای خودم یک ماه دارم، شب و روز گرفتار یک...
بالا پایین