. . .

تله پاتی

  1. Telma _<

    روان شناسی تله پاتی یا دور آگاهی

    تله پاتی توانایی انتقال کلمات، احساسات یا تصاویر به ذهن شخص دیگر است. در حالی که هیچ مدرکی مبنی بر وجود ارتباط از راه دور وجود ندارد، ولی شما هم می توانید آن را امتحان کنید. بدن و ذهن خود را آرام کنید، تصور کنید گیرنده درست جلوی شما قرار دارد و افکار خود را بر ارسال کلمه یا تصویر ساده برای آنها،...
بالا پایین