رمانیک | نویسندگی آنلاین و انتشارات مجازی

هنر داستان نویسی

فصل اول(مهارت های نوشتن )
درس اول ………………………… نوشتن را ازکجا شروع کنیم؟

درس دوم ………………………..چگونه متوجه شویم که یک
ایده برای داستان مناسب است یا نه؟

درس سوم ……………………… آیا تنها نوشتن کافی است؟
درس اول:
نوشتن را از کجا شروع کنیم.
از همین لحظه باید شروع کرد نوشتن را شاید بتوان تنها فنی دانست که
برای فرا گرفتن و انجام دادن آن قبل از یاد گیری و فکر کردن باید انجامش
داد. برای تعمیر یک وسیله برقی باید در وهله اول توانایی تعمیر را داشته
باشی و برای اینکه در تعمیر توانا شوی باید اول آن را یاد بگیری به عبارت
بهتر باید تحت آموزش قرار بگیری، اما در نویسندگی اصلا این طور نیست
اول باید بنویسی و بعد از اینکه دستت در نوشتن راه افتاد آن وقت به
یادگیری بپردازی.

لینک نمایه نویسنده موضوع: هدیه زندگی

برای خواندن ادامه آموزش وارد لینک زیر شوید.

هنر داستان نویسی

 


نظر دادن

اون پشت توی انجمن رمانیک کلی آدم فعال دنبال اهداف نویسندگیشون در حال فعالیت هستن!
!تو هم میتونی به جمعشون ملحق شی و بهترین خودت رو بسازی!