انجمن رمان نویسی رمانیک | دانلود رمان

هنر داستان نویسی

فصل اول(مهارت هاي نوشتن )
درس اول ………………………… نوشتن را ازکجا شروع کنیم؟

درس دوم ………………………..چگونه متوجه شویم که یک
ایده براي داستان مناسب است یا نه؟

درس سوم ……………………… آیا تنها نوشتن کافی است؟
درس اول:
نوشتن را از کجا شروع کنیم.
از همین لحظه باید شروع کرد نوشتن را شاید بتوان تنها فنی دانست که
براي فرا گرفتن و انجام دادن آن قبل از یاد گیري و فکر کردن باید انجامش
داد. براي تعمیر یک وسیله برقی باید در وهله اول توانایی تعمیر را داشته
باشی و براي اینکه در تعمیر توانا شوي باید اول آن را یاد بگیري به عبارت
بهتر باید تحت آموزش قرار بگیري، اما در نویسندگی اصلا این طور نیست
اول باید بنویسی و بعد از اینکه دستت در نوشتن راه افتاد آن وقت به
یادگیري بپردازي.

لینک نمایه نویسنده موضوع: هدیه زندگی

برای خواندن ادامه آموزش وارد لینک زیر شوید.

هنر داستان نویسی

 


نظر دادن